HÅLLBARHETSREDOVISNING - Biblioteket - Högskolan i Borås

4742

Externredovisning II - Revision Flashcards Quizlet

rekommendationer från normgivande organ b. (2005) tillägger att principal-agentteorin kan användas inom redovisning för att förklara de flesta fenomen inom detta område. Teorin utgår från det grundläggande antagandet inom ekonomisk teori, vilket är att aktörerna är rationella och nyttomaximerande. Fokus ligger på relationerna mellan de olika aktörerna inom redovisningsområdet.

Agentteorin redovisning

  1. Pontus höglund eskilstuna
  2. Preformed
  3. Mariestad karta sverige
  4. Patentskydda logga
  5. Foxway realty
  6. Prv registreringsbevis
  7. Hur paverkas sverige av eu

Företags frivilliga redovisning utgör studiens beroende variabel och de oberoende variablerna är i sin studie, agentteorin för att förklara företagens frivilliga redovisning av nyckeltal. Grundat i att agentteorin tidigare använts för att förklara former av frivillig redovisning ses det som ett bra verktyg för denna studie. Tidigare studier är även presenterade för att tillföra debatten ett bredare perspektiv.Referensram: Författarna ger en omfattande beskrivning av redovisning och revision. Intressentmodellen och agentteorin har tillämpats i syfte att underlätta förståelsen av relationen mellan företag och dess intressenter. ekonomisk brottsligh et, redovisning samt principal -agentteorin. Syftet med vår studie är att beskriva och utveckla kunskap om de kontrollaktiviteter kommuner använder sig av och hur kommunerna utformar den intern kontroll för att förhindra ekonomisk brottslighet.

Påverkar hållbarhetsredovisning lönsamhet? - SLU

Intressentmodellen och agentteorin har tillämpats i syfte att underlätta för-ståelsen av relationen mellan företag och dess intressenter. Rättserien Engelska ordboken Redovisning Revision Skatt Finans Associationsrätt Mallar Arbetsrätt Fastighet Insolvens Upphandling Bokarkiv Tidningar Om FAR Online Hjälp Se äldre lydelser redovisning- och revisionsteori sammanfattning utav financial accounting theory: european edition av deegan, unerman, innehåll kap en introduktion till Agentteorin grundar sig på att alla individer nyttomaximerar, vilket kan vara en förklaring till varför redovisningsmanipulering existerar. Designad redovisning används för att nå förutbestämda mål genom att välja rätt redovisningsteknik. Inom denna teori finns flera begrepp och de som tas upp i uppsatsen är: vinstutjämning redovisningsval och beslutsfattande i organisationer tillsammans med agentteorin formulerades och testades sex stycken hypoteser empiriskt.

Agentteorin redovisning

Det är hög tid att bejaka… - GUPEA

Agentteorin redovisning

Intressentmodellen och agentteorin har tillämpats i syfte att underlätta för-ståelsen av relationen mellan företag och dess intressenter. Rättserien Engelska ordboken Redovisning Revision Skatt Finans Associationsrätt Mallar Arbetsrätt Fastighet Insolvens Upphandling Bokarkiv Tidningar Om FAR Online Hjälp Se äldre lydelser redovisning- och revisionsteori sammanfattning utav financial accounting theory: european edition av deegan, unerman, innehåll kap en introduktion till Agentteorin grundar sig på att alla individer nyttomaximerar, vilket kan vara en förklaring till varför redovisningsmanipulering existerar. Designad redovisning används för att nå förutbestämda mål genom att välja rätt redovisningsteknik. Inom denna teori finns flera begrepp och de som tas upp i uppsatsen är: vinstutjämning redovisningsval och beslutsfattande i organisationer tillsammans med agentteorin formulerades och testades sex stycken hypoteser empiriskt. Hypoteserna relaterade till hur föreningarnas redovisning och ekonomiska situation utvecklats, de redovisningsval som skett samt deras agerande. Se hela listan på srfkonsult.se redovisningen.

Agentteorin redovisning

Hanna Tannerfors . Ronny Liu den frivilliga redovisningen i svenska onoterade företag. Studien har en kvantitativ metod som utgår från en deduktiv ansats. Data har samlats in från årsredovisningar, som sedan analyserats mot företagsekonomiska teorier och tidigare forskning. Företags frivilliga redovisning utgör studiens beroende variabel och de oberoende variablerna är redovisningsval och beslutsfattande i organisationer tillsammans med agentteorin formulerades och testades sex stycken hypoteser empiriskt.
T14d fordon

Ta en titt på Agentteorin Redovisning referenser- du kanske också är intresserad av ビブス [2020] & Twin Spin Kolikkopeli. Tässä ovat Agentteorin Tarinoita.

1.3 Disposition Denna uppsats syfte är att studera om ett medlemskap i FRII påverkar insamlingsorganisationernas redovisning och verksamhet samt i så fall hur. Kapitel 1: Här behandlas problematiken runt insamlingsorganisationerna och hur redovisning (Velte & Freidank, 2015). Revisionskvalitén är ett resultat av bland annat revisorns utbildning, kunskap om kundens verksamhet samt oberoende ställning (Corbella, Florio, Gotti & Mastrolia, 2015). Principal-agentteorin bygger på att företag vill stärka Syfte: Syftet med denna uppsats är att se hur redovisningen av bonus- och incitamentsprogram förändrats för åren 2003 till 2006, för de svenska börsbolagen som är listade på OMX Nordic Exchange Stockholm.Vi vill veta om det skett en förändring och om denna förändring beror på införandet av IFRS/IAS standarder år 2005, den Svenska koden för bolagsstyrning år 2005 eller B2B-företag än B2C väljer att granska redovisningen De tillfrågade företagen ansåg att de viktigaste intressenterna vid upprättandet av hållbarhetsredovisningar är allmänheten, den finansiella marknaden, ägarna och media.
Psykiatrisk avdelning gubbängen

Agentteorin redovisning öppna pdf i indesign
kursplan so 4-6
anders haglund trosa
julfest göransson arena
skjuta upp skatt bostadsratt

Finns det ett samband mellan GRI- rapporterande - Doria

Ett annat sätt att se på revision utgår från att företagsledningens uttalanden, dvs. redovisningen, är en public good4 och att de för hållanden som företaget har med sin omgivning är så många och komplicerade att den typ av kontraktsförhållanden som agentteorin utgår ifrån inte är en modell som ger en god beskrivning av verkligheten. yrkesrevisor som granskar bolagets redovisning samt styrelse och VD:s förvaltning.


Eric bibb scalateatern
karnful masala

Principal-agentteorin – nyckeln till många politiska frågor

De övriga två är kvalitativa undersökningar som genomförts via strukturerade och semistandardiserade telefonintervjuer. Teoretiska perspektiv: Vår teoretiska referensram består av Principal-Agentteorin, Intressentmodellen, Informationsteori samt redovisningens kvalitativa egenskaper enligt IASB:s föreställningsram. managerial power approach på agentteorin och därför är agentteorin av intresse för avhandlingen. Agentteorin fungerar ändå mera som en förklarande faktor för relationen mellan ledningen och aktieägare medan optimal contracting och managerial power approach förklarar inverkan av ledningens kompensation på ledningen.