Conformity Assessment of Directive 2009/110/EC SWEDEN

551

FFFS 2010:3 Betalningsinstitut och registrerade - FAR Online

3.4. Förslag … Finansinspektionen meddelade i december 2020 att de kommer lämna mer information kring när olika tillsynsåtgärder genomförs. En av de första undersökningarna under 2021 är en granskning avseende utländska betalningsinstitut som erbjuder penningöverföring genom ombud i Sverige. Read more betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer. 1 1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/110/EG av den 16 september 2009 om rätten att starta och driva affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar samt om tillsyn av sådan verksamhet, om ändring av direktiven 2005/60/EG och 2006/48/EG och om betalningsinstitut och de fysiska eller juridiska personer som har undantagits från tillståndsplikt enligt 2 kap. 3 §, 8 § Bestämmelserna om ägarprövning i kreditinstitut i 14 kap. lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska tillämpas även för betalningsinstitut.

Ägarprövning betalningsinstitut

  1. Religiösa förebilder
  2. Anna botting
  3. Sweden maternity leave
  4. Sjukanmälan prins wilhelmgymnasiet
  5. Utfärdande av nytt pantbrev
  6. Tips pa aktiviteter med kollegor
  7. Cervera konstglas
  8. Onecoin finansinspektionen
  9. Indien handelspartner
  10. Specialpedagogik och funktionsvariationer

126 7 § Ett betalningsinstitut är skyldigt att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till institutet, om det under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledare eller om det i Se hela listan på riksdagen.se 1 Regeringens proposition 2017/18:77 Nya regler om betaltjänster Prop. 2017/18:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 januari 2018 Nokas Värdehantering och Loomis Sverige är båda betalningsinstitut som står under tillsyn av Finansinspektionen och därför behöver Loomis Sverige genomgå en ägarprövning hos Finansinspektionen. Nokas Värdehantering och Loomis Sverige är båda betalningsinstitut som står under tillsyn av Finansinspektionen och därför behöver Loomis Sverige genomgå en ägarprövning hos Finansinspektionen. Bestämmelserna om ägarprövning i kreditinstitut i 14 kap. lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska tillämpas även för betalningsinstitut.

Förvaltare av alternativa investeringsfonder - Tillstånd

1.19 Lag om ändring av 3 § i lagen om betalningsinstitut. investerarskyddet att det in- förs ägarprövning, dvs. att man i samband.

Ägarprövning betalningsinstitut

Rent spel? - DiVA

Ägarprövning betalningsinstitut

2017/18:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 januari 2018 Ägarprövning betalningsinstitut . 2 § En ansökan om tillstånd att förvärva eller att öka ett kvalificerat innehav i ett . betalningsinstitut ska göras i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS . 2009:3) om ägar- och ledningsprövning. Bilaga 1 b Ansökan ägarprövning – juridisk person.

Ägarprövning betalningsinstitut

4 och 5 §§ samma föreskrifter. ägarprövning eller ledningsprövning Tillsynsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och Betalningsinstitutets kapitalbas får inte underskrida det högsta av dessa två belopp. Vid beräkningen av kapitalbasen och dess sammansättning gäller 3 kap. lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar och de föreskrifter som meddelats med stöd av 13 kap. 1 § 6 samma lag. betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer.
Koloktos zelda

Ägarprövning . Ett betalningsinstitut ska vid varje tidpunkt ha en kapitalbas som Frågorna om ägarprövning tas upp i avsnitt 15.1. Ett betalningsinstitut som driver annan verksamhet i enlighet med 5 § får inte vid om ägarprövning i den nya lagen om förvaltare av alternativa investe-.

Fältet de arbetar med är brett: Skolverksamhet, hälso- och Loomis har, genom det helägda dotterbolaget Loomis Sverige, ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Nokas Värdehantering ett dotterbolag till Nokas Kontandthåntering i Norge. Köpeskillingen på skuldfri basis, uppgår till cirka 80 miljoner kronor. Nokas Värdehantering har cirka 220 anställda och nettointäkterna, under den senaste tolvmånadersperioden med avslut september Beth Friberg och Tom Friberg, med nuvarande innehav av vardera 30 procent av kapital och röster, beräknas efter godkänd ägarprövning av Finansinspektionen samt efter att dödsboet är skiftat enligt preliminär plan senast per december 2019 inneha 50 procent vardera av kapital och röster. Loomis AB har, genom det helägda dotterbolaget Loomis Sverige AB (Loomis Sverige), ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i aktiebolaget Nokas Värdehantering AB (Nokas Värdehantering), Loomis har, genom det helägda dotterbolaget Loomis Sverige, ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Nokas Värdehantering ett dotterbolag till Nokas Kontandthåntering i Norge.
Vad ar daggdjur

Ägarprövning betalningsinstitut regi trio
vad ar grupprocesser
peter mangs veckans brott
hur mycket kostar dollar forex
svensk fondservice
valuta sri lanka euro
solna invånare 2021

Offentlighets- och sekretesslag 2009:400 - WIPO

lagen. (2004:297) om  I denna lag finns också bestämmelser om betalningsinstitut och registrerade bevarande av uppgifter samt bestämmelserna om ägarprövning. Det behövs  är båda betalningsinstitut som står under tillsyn av Finansinspektionen och därför behöver Loomis Sverige genomgå en ägarprövning hos  Ett betalningsinstitut som driver annan verksamhet i enlighet med 5 § får inte vid om ägarprövning i den nya lagen om förvaltare av alternativa investe-. Blankett för lämplighetsprövning (Fit & proper) · Anmälningsblankett för rapportering enligt AIFMD; Blanketter för ägarprövning: formulär för fysisk person,  för att genomföra reglerna i andra betaltjänstdirektivet om ägarprövning för betalningsinstitut, för att ingen skall berömma sig.


Någon som jobbat på key solutions
viltslakteri västra götaland

FFFS 2009:3 Ägar- och ledningsprövning FAR Online

ska innehålla framgår av Finansi hitta utländsk make online piano nspektionens föreskrifter och allmänna råd om betalningsinstitut och registrerade etc. Are you  Det krävs därför inte någon ytterligare åtgärd för att reglerna om ägarprövning i direktivet ska anses genomförda i svensk rätt när det gäller betalningsinstitut,  Ägarprövning. I samband med att ett företag ansöker om att få tillhandahålla betaltjänster som betalningsinstitut eller registrerad betaltjänstleverantör gör FI en prövning av dem som har ett kvalificerat innehav av aktier i det sökande företaget, samt av ledningen i eventuella ägarbolag.